Bioredworm - L Sıvı Solucan gübresinde yaygın olarak bulunan bazı Mikroorganizmalar ( bakteriler, mantar ve mayalar) :

 

Mikroorganizmalar toprakta yaşayan canlılar topluluğudur, çevrenin korunmasında, tarımsal biyoteknolojide ve özellikle tarımsal ve evsel atıkların değerlendirilmesinde mikroorganizmaların başarılı kullanım örneklerini tüm alanlarda görmek mümkündür. Bunlar toprağa hayat vermektedir, toprağımızda doğal savaşçılar olarak zararlı-mikroorganizmalara-bakterilere karşı bitkilerimizi korurlar. Yararlı mikroorganizmaların bitkilerin sağlıklı büyümesi, gelişmesi ürünlerin daha lezzetli olmasında ayrıca toprakta bulunan bitkiler için alınamaz formadaki bitki besin elementlerin (azot,fosfor,potasyum,kalsiyum,magnezyum..v.s) alınabilmesi açısından en büyük rolü oynamaktadırlar. Yıllardır kullanılan kimyasal gübreler pestisitler yüzünden toprak mikrooganizmalarını ve organik maddelerini büyük oranda kaybetmiştir. Bu nedenle belirtiğimiz gibi özelikle Bioredworm -L Sıvı Solucan gübresinin yapısında bulunan ve çok sayıda olan yararlı mikroorganizmalar  (1 ml /100 milyardan fazla) toprağın ıslahını, topraktaki fitopatojenlere rekabet ederek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır mikroflora ve mikrofaunanın canlılık kazanmasını sağlarlar.

Bioredworm - L Sıvı Solucan gübresinde bulunan Mikroorganizmaların (bakteriler, mantar ve mayalar) Yararları, Etkileri ve İşlevleri:

Azotobakteriler- Atmosferdeki serbest azotu fikse eden bakteriler- Bitkiler için alınabilir forma dönüştürür. (pH isteği 7- 8)

Rhizobium bakteriler- (azot biriktirmeye yarayan bakteriler) Rhizobiumlar  çok  düşük  oksijen  varlığında da  gelişebilen  bakterilerdir, Rhizobium  bakterilerinin  1 hektarlık toprağa  fikse  ettikleri  azot  miktarı  yılda ortalama  200-300 kg. 

Azospirillium- Serbest yaşayan azot bağlayıcı bakteriler.

Bacillus familyasından (Aerobic Sporlu bakteri) - olan bakteriler Toprakta bulunan potasyum elementini bitkiler açısından alınabilir hale getirir. 

Azotobakter ve Bacillus familyasından olan bakteriler- Organik asitler ve fosfatazları sentez edebilirler ve Torpraktaki Fosfat elementini bitkiler açısından alınabilir hale getirir.  

Pseudomonas ve Bacillus Sporlu bakteriler- Atmosferdeki azot döngüsünün parçası olarak Amonifikasyon ve denitrifikasyon olarak bilinen işlemin önemli bir kısmını oluşturur.

Pseudomonas familiyasından- olan bakteriler organik formdaki  kükürt elementini inorganik forma dönüştürüp bitkilerin alınabilir hale getirmekte büyük rol oynar.

Clostridium Sporulated bacteria (Anaerobik Sporlu bakteriler)-  Sporlu bakteriler olumsuz çevresel koşullarına karşı (Sıcaklık, kuraklık,radyasyon ve çeşitli kimyasallar v.s) etkilenmezler çok dayanıklıdırlar. Onlar olumsuz çevre koşullarında mikroorganizmaların hayatta kalmalarına yardımcı olur.

Clostridium (Sporlu bakteri), Streptomyces- (Amonifikasyon sürecinde en önemli rolü üstlenirler) - atmosferde bulunan  moleküler  azotun  amonyum  formlarına  indirgenerek  bitkiye alinabilir duruma  geçmesini sağlar.

Nitrosomonas- Topraktaki azotu-amonyağı nitrite dönüştüren bakteriler.

Nitrobakter- Toprakta nitriti nitrata yükseltger. azot döngüsünde önemli bir rol oynar. 

Mantarlar-Funguslar (Mycorrhiza)- Bitki korteksinde (bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka) yaşayan alımı yavaş besinleri alınabilir forma getirmekte yardımcı olur.

Mayalar (Yeasts)- Mayaların mikrobiyal ve bitki gelişimini etkiler, toprak yapısı ve agrega (toprak zerreciklerini bir arada tutan küme yapıyı) gelişimi/oluşumu sürmesinde rol oynarlar. Mayalar toprak besin döngüleri ve mineralizasyon süreçlere katılabilme ayrıca bitki büyüme rehberleri ve toprak verimliliği gibi potansiyeli vardır.

Aktinomisetler- Bu organizmanın bir çok türleri antibiyotik adı verilen mikrobiyal toksin metabolitleri sentezlemeleri bakımından önem taşırlar

Aktinomisetler, toprak ekosisteminde şu işleve sahiptirler:

✔ Topraktaki bazı dirençli bitki ve hayvan dokularının ayrışması: Genellikle ortamda ayrışması güç bileşikler kaldığında etkili rekabetçiler olarak aktivite gösterirler.

  Bitki dokuları ve yaprak döküntülerinin çeşitli formlara dönüştürülmesi ile humus oluşumu.

✔  Yeşil gübrelerin, kompost ve hayvan gübresi yığınlarının olgunlaştırılması.

✔  Mikrobiyal antagonizm ve toprak kominitelerinin düzenlenmesinde (regülasyon) antogonistik ile kontrol sağlama.

Aktinomisetler toprak ekosisteminde mantar ve bakterinin çözünmesi veya gelişiminin baskı altına alınmasında etken olur. Örneğin, toprağa kitin ilavesi ile yüksek bitkilerde hastalık oluşturan bazı mantar türlerinin baskı altına alınması mümkündür.

 

Bioredworm - L Sıvı solucan gübresinde bulunan bakteriler vasıtasıyla sentezlenen Bitki hormonları (Fitohormonlar)  Gibberellin, Sitokinin, Oksin :

 

Gibberellin:

✔ Gövdenin hızlı uzamasını sağlar.

✔ Tohum çimlenmesini uyarır.

✔ Çiçeklenmeyi ve erken çiçek açmayı uyarır.

✔ Meyve büyümesini sağlar.

✔ Tohumda depo nişastanın kullanılabilir glikoza dönüşümünü uyarır.

✔ Yaprak dökümünü engeller.

Sitokinin:

Tohumların gelişimi sırasında oksinle birlikte çalışarak kök ve gövde oluşumunu düzenler. Ayrıca kloroplast oluşmasını sağlayarak yaprakların sararmasını ve yaşlanmayı önler.

✔ Hücre bölünmesini uyarır.

✔ Bitkide büyümeyi sağlar.

✔ Tomurcuklardan filiz ve yaprak oluşumunu uyarır.

Oksin:

Oksinler, bitkinin boyca uzamasında, yönelim olaylarında, yaprakların dökülmesinde ve meyvelerin olgunlaşmasında etkilidir. Tepe tomurcuğunda üretilir.Işığa yönelme (fototropizma) bu hormon etkisiyle gerçekleşir.

Bioredworm - L Sıvı solucan gübresinde bulunan bazı asitler:

Humik Asitler:  

Hümik asit kimyasal olarak aktif bir karaktere sahiptir ve topraktaki çeşitli metaller, mineraller ve organikler ile çözünebilir veya çözünemez kompleksler oluşturma yeteneği vardır. Bu özelliği bitkinin besinleri kolay ve sürekli almasını sağlar. 

✔ Topraktaki azot, fosfor, potasyum, demir, çinko ve iz elementler gibi gerekli besinlerin bitki tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkartır.

✔ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır.

✔ Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Kökleri kuvvetlendirir. Saçak kök oluşumunu teşvik eder.

✔ Demir noksanlığını gidermeye yardımcı olur.

✔ Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder. Fazla tuzluluğu gidererek toprağın pH' sını düzenler.

✔ Tohumda çimlenmeyi hızlandırır. Bitkinin hayatta kalabilme yeteneğini arttırır. idelerin daha hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar

✔ Topraktaki kireç içerisindeki karbondioksiti serbest duruma getirir. Bu serbest karbondioksitin fotosentezde kullanılması imkanını hazırlar.

✔ Hümik asit biyokimyasal özelliği ile toprağın zararlı, kirletici ve zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.

✔ Bitkide hücre enerjisinin fazlalaşmasını sağlar.

Fulvik Asitler:

Fulvik asit “doğanın mucizevi molekülü” olarak anılmaktadır, bunun sebebleri toprak ve bitki üzerindeki sayılamayacak kadar çok olumlu işlevinin yanısıra insan sağlığı üzerine de oldukça etkili olmasıdır. Ayrıca Doğanın En Güçlü Organik Elektrolitlerinden biridir.

✔ Bitki metabolizmasını uyarır.

✔ Bitki RNA ve DNA üzerinde olumlu etkisi var.

✔ Protein metabolizmasını artırmasında yardımcı olur.

✔ Birden fazla enzimlerin aktivitesini artırır.

✔ Hücre membran geçirgenliğini artırır.

✔ Klorofil sentezlenmesinde yardımcı olur.

✔ Verim artışı sağlar.

✔ Kuraklığa karşı bitkilerin direncini artırır.

✔ Çeşitli kirleticileri detoks olmasında yardımcı olur (pestisitler, herbisitler, vs.)

Bioredworm Solucan gübresinde bulunan enzimler, bitki besin elementleri ve ayriyeten solucanların salgıladıkları sölom sıvısı sayesinde;  bitkiye yararlı olmasının yanısıra (kara leke hastalığı, kara mildiyu ve domates yanıklığı gibi bir çok mantar hastalıkları da engeller). (Pythium, Rhizoctonia, Plectosporium ve Verticillium gibi hastalıkları da içeren bir çok bitki hastalığını baskılar). Bitki paraziti nematodları.fusariyum bastırırlar. Domates kurdu, unlu böcek, örümcek akarları ve yaprak bitleri de dahil olmak üzere bitki böcek zararlılarını baskılarlar.

Bioredworm - L Sıvı Solucan gübresinin ; Laburatuvar testleri aşağıdaki hastalıklar üzerinde mikrobiyosit etki (eylem) göstermiştir:


• 
Külleme
• Uyuz
• Pas
• Mildiyö
• Meyve kabuklanma
• Ervinia
• Alternaria sp.
• Fusarium sp.
• Botrytis sp.
• Venttilia pirina
• Verticillum sp.

 

 

Ayrıca yapılan testlerde yaprak bitleri, beyaz sinek, örümcek akarları ve bitki özsuyunu emen diğer küçük böcekler gibi canlılara karşı böcek kovucu olarak işlev gören mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bunu sağlayan şey ise, sıvı solucan gübresinde açığa çıkan ve bir böceğin dış iskeletini oluşturan kitini eriten “kitinaz” (chitinase) adlı enzimdir.

Bioredworm - L Sıvı Solucan gübresinde bulunan yararlı mikroorganizmaların toprağa girmesiyle toprağın mikrobiyolojik süreçlerin yönünde etkin rol oynamaktadır. Ayriyeten bitkilerin büyüme ve gelişimini ilerlemesi ve toprağın kalitesini korunmasında büyük rol oynamaktadır.Toprakta bulunan mikroorganizmaların ölümünden sonra (%30 oranıda fosfor bırakır) kendi  toplam biyokütle artışı ve etkileri bir sonraki vejetasyonu takip edecek. Topraktaki artan organik biokütle toprağın daha verimli olmasında katkıda bulunacak ve bitkilere besin maddeleri sağlanacaktır.

Kaynak: 2005 y. / Danışman Hocamız Prof.dr J.Ziberovski,  wikipedi.